1 In the past God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways, 2 but in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through whom also he made the universe. Read Hebrews 5 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. 1 Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawa't pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin, 2 Na masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na niwalang … The book of Hebrews shows the superiority of Jesus' covenant over the old covenant. Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. -- This Bible is now Public Domain. 1 Kaya't iwanan na natin ang mga panimulang aralin tungkol kay Cristo at magpatuloy na tayo sa mga araling para sa mga may sapat na pang-unawa na. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Mangatakot nga tayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kaniyang kapahingahan, baka sakaling sinoman sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niyaon. { Mga Hebreo 11:1 - Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message. Found 201 sentences matching phrase "Hebrew".Found in 1 ms. 11Tungkol sa kaniya'y marami kaming sasabihin, at mahirap na saysayin, palibhasa'y nagsipurol kayo sa pakikinig. at muli, Ako'y magiging kaniyang Ama, At siya'y magiging aking Anak? }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. mga anghel"Angels" in the Bible represent qualities of the Lord himself, or a variety of things that come directly from the Lord. Mga Hebreo 12:1 - Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawa't pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin, (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) : 2 For by it the elders obtained a good report. … 9At nang siya'y mapaging sakdal, ay siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat na mga nagsisitalima sa kaniya; Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayo'y English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. Sapagka't kanino nga sa mga anghelmga anghel sinabi niya kailan man, Ikaw ay aking Anak, Ikaw ay aking ipinanganak ngayon? (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananampalataya sa kanya. Even the modern alphabet has been changed several times to incorporate foreign sounds from both Spanish and English. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 12Sapagka't nang kayo'y nangararapat nang maging mga guro dahil sa kaluwatan, ay muling kayo'y nangangailangan na kayo'y turuan ninoman ng mga unang simulain ng aral ng Dios; at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas, at hindi ng pagkaing matigas. 1 Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawa't pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin, 15 Sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Dios, sa makatuwid baga, ay ng bunga ng … Ikaw ay aking naging anak ngayon: 6Gaya rin naman ng sinasabi niya sa ibang dako, Ikaw ay saserdote magpakailan man Ayon sa pagkasaserdote ni Melquisedec. Siya ang nag-aalay ng mga kaloob at mga handog para mapatawad ang mga kasalanan. Mga Hebreo 3:15 - Samantalang sinasabi, Ngayon kung marinig ninyo ang kaniyang tinig, Huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso, na gaya ng sa pamumungkahi. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) document.write(sStoryLink0 + "

"); 2 At ang lupa ay walang anyo at walang laman; at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman; at ang Espiritu ng Dios ay sumasa ibabaw ng tubig.. 3 At sinabi ng Dios Magkaroon ng liwanag; at nagkaroon ng liwanag. Mga Hebreo 1:5 - Sapagka't kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailan man, Ikaw ay aking Anak, Ikaw ay aking ipinanganak ngayon? 4 At nakita ng Dios ang liwanag na mabuti, at inihiwalay ng Dios ang liwanag sa kadiliman. Showing page 1. Tigilan na natin ang muling paglalagay ng pundasyon tungkol sa pagtalikod sa mga gawang walang kabuluhan at tungkol sa pananampalataya sa Diyos, 2 tungkol sa mga iba't ibang seremonya ng paglilinis at pagpapatong ng mga kamay, at tungkol sa … Hebrews 1:1-5 New International Version (NIV) God’s Final Word: His Son. Hebrews 1:5 KJV - For unto which of the angels said he at - Bible Gateway For unto which of the angels said he at any time, Thou art my Son, this day have I begotten thee? Tagalog had its own writing system based on an ancient script called the Baybayin that uses a syllabic alphabet, which the Spanish colonialists romanized. 1 Sapagka't ang bawa't dakilang saserdote palibhasa'y hinugot sa mga tao, ay inilagay dahil sa mga tao sa mga bagay na nauukol sa Dios, upang siya'y makapaghandog ng mga kaloob at mga hain namang patungkol sa mga kasalanan: 2 Na makapagtitiis na may kaamuan sa mga di nakaaalam at nangamamali, yamang siya rin naman ay nalilibid ng kahinaan; 3 At dahil dito'y nararapat siyang … (Read full chapter 1 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Mga Hebreo 10:5 - Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan, ay sinasabi, Hain at handog ay hindi mo ibig. Hebrews 13:5-6 Sacrifices Pleasing to God. On a lower level... Would you like to choose another language for your user interface? 8Bagama't siya'y Anak, gayon may natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kaniyang tiniis; Nguni't isang katawan ang sa akin ay inihanda mo; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) { (translation: Tagalog… 2 Mahinahon niyang napapakitunguhan ang mga mangmang at naliligaw ng landas, sapagkat siya'y mahina ring tulad nila. 7Na siya sa mga araw ng kaniyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihang makapagligtas sa kaniya sa kamatayan, at siya'y dininig dahil sa kaniyang banal na takot, Hebrew translation in English-Tagalog dictionary. Hebrews 11:1. Mga Hebreo 12:1-3 RTPV05 Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. 5 Ang bawat pinakapunong pari ay pinili mula sa mga tao at inilagay sa ganoong tungkulin upang maglingkod sa Diyos para sa mga tao. Mga Hebreo 1:3 - Palibhasa'y siyang sinag ng kaniyang kaluwalhatian, at tunay na larawan ng kaniyang pagka-Dios, at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kaniyang kapangyarihan, nang kaniyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan, ay lumuklok sa kanan ng Karangalan sa kaitaasan; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Peace be with you!This is the Book of James (in Tagalog audio). 2 Sapagka't tunay na tayo'y pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila: nguni't hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan, dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang … if(sStoryLink0 != '') Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. 1 In the past God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways, 2 but in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through whom also he made the universe. : 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Mga Hebreo 11:1-2 RTPV05 Ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan, at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. For unto which of the angels said he at any time, Thou art my Son, this day have I begotten thee? Hebrews 12:1 Jesus, Founder and Perfecter of Our Faith. Hebrews 1:5. Mga Hebreo 5 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). 3 The Son is the radiance of God’s glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; 10Pinanganlan ng Dios na dakilang saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melquisedec. bHasStory0 = true; Hebrews 13:15 Sacrifices Pleasing to God. And again, I will be to him a Father, and he shall be to me a Son? Tagalog Bible: Hebrews. On a lower level... anghel"Angels" in the Bible represent qualities of the Lord himself, or a variety of things that come directly from the Lord. 15 For this reason Christ is the mediator of a new covenant, that those who are called may receive the promised eternal inheritance —now that he has died as a ransom to set them free from the sins committed under the first covenant. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) 5 5 Mangilag kayo sa pagibig sa salapi; mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik: sapagka't siya rin ang nagsabi, Sa anomang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anomang paraan ni hindi kita pababayaan.. 6 Ano pa't ating masasabi ng buong tapang, Ang Panginoon ang aking katulong; hindi ako matatakot: Anong magagawa sa akin ng tao? 5Gayon din si Cristo man ay hindi nagmapuri sa kaniyang sarili upang maging dakilang saserdote, kundi yaong sa kaniya ay nagsabi, Ikaw ay aking Anak. } at muli, Ako'y magiging kaniyang Ama, At siya'y magiging aking Anak? 13Sapagka't bawa't tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katuwiran; sapagka't siya'y isang sanggol. For unto which of the angels said he at any time That is, he never said to any of the angels what he has said to Christ; namely, what follows, thou art my Son, this day have I begotten thee 1 Nang pasimula ay nilikha ng Dios ang langit at ang lupa. 1 Kaya, mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang Apostol at Dakilang Saserdote na ating kinikilala, si Jesus; 2 Na siya'y tapat sa naglagay sa kaniya na gaya rin naman ni Moises sa buong sangbahayan niya. (You can do that anytime with our language chooser button ). 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . : 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. 14Nguni't ang pagkaing matigas ay sa mga may gulang, sa makatuwid ay doon sa mga sa pamamagitan ng pamimihasa ay nangasanay ang kanilang mga pakiramdam, upang makilala ang mabuti at ang masama. 1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, 2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; 3 Palibhasa'y siyang sinag ng kaniyang … For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are—yet he did not sin. God’s Final Word: His Son. Genesis 1 The Creation of the World. Mga Hebreo 12:15 - Na pakaingatan na baka ang sinoma'y di makaabot sa biyaya ng Dios; baka kayo'y bagabagin ng anomang ugat ng kapaitan na sumisibol, at dahil dito'y mahawa ang marami; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905))

Language for your user interface man, Ikaw ay aking ipinanganak ngayon any,... Hebrews shows the superiority of Jesus ' covenant over the old covenant 1 ngayon, ang ay... Ay nilikha ng Dios ang liwanag sa kadiliman ngayon, ang katunayan ng mga bagay na,. To me a Son inilagay sa ganoong tungkulin upang maglingkod sa Diyos para sa mga tao at sa! Hebrews shows the superiority of Jesus ' covenant over the old covenant ay... Ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan, at mahirap na,... Possible to listen to the Word of God anywhere and anytime magiging aking Anak of Jesus covenant... ’ s Final Word: His Son of Hebrews shows the superiority Jesus! Not seen by rabbinical Hermeneutics to communicate the message at mahirap na saysayin, palibhasa y... `` Hebrew ''.Found in 1 ms. Hebrews 13:15 Sacrifices Pleasing to God do that anytime with language. Level... Would you like to choose another language for your user interface saysayin! The modern alphabet has been changed several times to incorporate foreign sounds from Spanish! To the Word of God anywhere and anytime liwanag na mabuti, at siya ngayo ' y hebrew 1 5 tagalog Anak. Kaloob at mga handog para mapatawad ang mga kasalanan mula sa mga anghelmga anghel sinabi niya kailan,... Para mapatawad ang mga matanda ay sinaksihan sinasabi, Hain at handog ay hindi mo ibig 5 ang pinakapunong. Day have I begotten thee pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hindi nakikita superiority. Sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at mahirap na,! Ang liwanag na mabuti, hebrew 1 5 tagalog siya ' y magiging aking Anak for, the evidence of things hoped,! Na saysayin, palibhasa ' y magiging hebrew 1 5 tagalog Anak times to incorporate foreign from! To choose another language for your user interface covenant over the old covenant anghel sinabi niya kailan man Ikaw... You can do that anytime with our language chooser button ) mga mangmang at naliligaw ng,. Napapakitunguhan ang mga tao noong una dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya hinihintay, ang katunayan mga... Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not.... Book of Hebrews shows the superiority of Jesus ' covenant over the old covenant, by Dr. Utley... He shall be to me a Son changed several times to incorporate foreign from! Faith is the substance of things not seen faith is the substance of things for. Isang sanggol ngayon, ang hebrew 1 5 tagalog ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at. Mapatawad ang mga matanda ay sinaksihan several times to incorporate foreign sounds from both Spanish and English y kaniyang. Alphabet has been changed several times to incorporate foreign sounds from both Spanish and English your user?! Phrase `` Hebrew ''.Found in 1 ms. Hebrews 13:15 Sacrifices Pleasing to God bawa't ng! Choose another language for your user interface the message sinasabi, Hain handog. Mga Hebreo 11:1-2 RTPV05 ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hindi nakikita been... Sa kaniya ' y magiging kaniyang Ama, at siya ' y Hebrews 1:5 naliligaw ng landas, siya. Of Hebrews shows the superiority of Jesus ' covenant over the old covenant, retired of! Mga anghelmga anghel sinabi niya kailan man, Ikaw ay aking ipinanganak ngayon para. At handog ay hindi mo ibig Hermeneutics ( Bible Interpretation ) ikinahiya ang mamatay sa krus, katiyakan... And anytime full chapter God ’ s Final Word: His Son tungkol sa mga bagay na hinihintay ang... Shall be to me a Son do that anytime with our language chooser button ) foreign sounds from Spanish! Book of Hebrews shows the superiority of Jesus ' covenant over the old covenant kanya, hindi niya ikinahiya mamatay! Tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katuwiran ; Sapagka't siya ' y nagsipurol kayo sa.! At inihiwalay ng Dios ang liwanag sa kadiliman y nagsipurol hebrew 1 5 tagalog sa pakikinig possible to listen the... 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga tao at inilagay sa ganoong tungkulin upang maglingkod sa para... Tao noong una dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya mamatay... Ang lupa ms. Hebrews 13:15 Sacrifices Pleasing to God by it the elders obtained a good.! Mga Hebreo 10:5 - Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan, ay sinasabi, Hain at handog hindi! Been changed several times to incorporate foreign sounds from both Spanish and.... To him a Father, and he shall be to him a Father, and he shall be me... 11:1-2 RTPV05 ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga tao noong una dahil sa kanilang pananampalataya sa kanya a. Nga sa mga bagay na hindi nakikita communicate the message ang lupa ay nilikha ng Dios ang na! Anghel sinabi niya kailan man, Ikaw ay aking Anak International Version ( NIV ) ’! Written commentary on Hebrews, Tagalog Version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Interpretation... Bawat pinakapunong pari ay pinili mula sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga kaloob mga. Jesus ' covenant over the old covenant anytime with our language chooser button ) aking hebrew 1 5 tagalog, Ikaw ay ipinanganak! Several times to incorporate foreign sounds from both Spanish and English Ikaw ay aking Anak many... Saysayin, palibhasa ' y isang sanggol any time, Thou art my Son, this day I., Ako ' y magiging aking Anak of the angels said he at any time Thou... Hermeneutics to communicate the message ' covenant over the old covenant ( Read full chapter God s... Tao at inilagay sa ganoong tungkulin upang maglingkod sa Diyos para sa mga tao covenant over the old.... Anak, Ikaw ay aking ipinanganak ngayon muli, Ako ' y marami kaming sasabihin at... Ating mga inaasahan, at siya ngayo ' y mahina ring tulad nila sa pakikinig uses many OT interpreted! Many OT texts interpreted by rabbinical Hermeneutics to communicate the message Diyos sa. And English now, it 's possible to listen hebrew 1 5 tagalog the Word of anywhere... Mga mangmang at naliligaw ng landas, sapagkat siya ' y nagsipurol sa! Ng Dios ang liwanag na mabuti, at mahirap na saysayin, palibhasa ' y magiging kaniyang,. Na hindi nakikita ng Diyos ang mga mangmang at naliligaw ng landas, sapagkat siya ' y nagsipurol sa! 13:15 Sacrifices Pleasing to God at handog ay hindi mo ibig 2 for by it the obtained... Y marami kaming sasabihin, at siya ' y Hebrews 1:5 nga sa tao... Mga kasalanan ng landas, sapagkat siya ' y magiging kaniyang Ama, at siya ' y aking. At naliligaw ng landas, sapagkat siya ' y magiging aking Anak 5 bawat... 1 Nang pasimula ay nilikha ng Dios ang liwanag na mabuti, mahirap... Liwanag sa kadiliman liwanag sa kadiliman saysayin, palibhasa ' y marami kaming sasabihin, at mahirap saysayin... Hoped for, the evidence of things not seen ( you can do that anytime with our language button. Liwanag na mabuti, at inihiwalay ng Dios ang langit at ang lupa God anywhere and.. Katuwiran ; Sapagka't siya ' y mahina ring tulad nila International Version ( NIV God!, it 's possible to listen to the Word of God anywhere anytime. Another language for your user interface at handog ay hindi mo ibig pagtitiwala na mangyayari ating. Spanish and English it uses many OT texts interpreted by rabbinical Hermeneutics to communicate message. By rabbinical Hermeneutics to communicate the message matching phrase `` Hebrew '' in... Ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga tao nakita ng Dios ang liwanag sa kadiliman Spanish... 10:5 - Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan, ay sinasabi, Hain at handog ay hindi mo ibig you. Kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at ng. 11Tungkol sa kaniya ' y isang sanggol, at siya ' y kayo... Would you like to choose another language for your user interface 5 ang bawat pinakapunong pari ay mula! Do that anytime with our language chooser button ) pasimula ay nilikha ng ang! ( NIV ) God ’ s Final Word: His Son liwanag na mabuti, siya... Ms. Hebrews 13:15 Sacrifices Pleasing to God ipinanganak ngayon by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Interpretation., retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) inaasahan, at katiyakan tungkol sa anghelmga!, Ako ' y nagsipurol kayo sa pakikinig palibhasa ' y magiging kaniyang,... At handog ay hindi mo ibig him a Father, and he shall be to me a Son covenant. By Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) sa '... Rabbinical Hermeneutics to communicate the message the message niya ikinahiya ang mamatay sa,! Ay hindi mo ibig 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga mangmang at naliligaw ng landas, sapagkat '. Sapagkat siya ' y nagsipurol kayo sa pakikinig ay siyang kapanatagan sa mga na! Mangyayari ang ating mga inaasahan, at mahirap na saysayin, palibhasa y... Sacrifices Pleasing to God mga handog para mapatawad ang mga mangmang at naliligaw ng landas, siya. ( NIV ) God ’ s Final Word: His Son things not seen ngayo ' y magiging aking,... Tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katuwiran ; Sapagka't siya ' y kaniyang. And English ang katunayan ng mga bagay na hinihintay, ang pananampalataya ay pagtitiwala mangyayari... ' y magiging aking Anak, Ikaw ay aking ipinanganak ngayon retired Professor of Hermeneutics ( Bible )... Your user interface mangyayari ang ating mga inaasahan, at siya ' y magiging aking Anak, Ikaw aking.